O nás

Nájdite všetky dôležité informácie

XVIII. Konferencia

s medzinárodnou účasťou

8. – 10. 10. 2019

Trenčianske Teplice

Konferencia je organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa

Miesto konania konferencie: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Konferencia

3. pokračovanie

29. – 30. 4. 2020

Hotel Atrium

Nový Smokovec

Predmet činnosti

Cieľom činnosti Slovenskej asociácie vodárenských expertov (ďalej len SAVE) je združovať odborníkov za účelom odborného rastu, aktivizácie intelektuálneho a tvorivého potenciálu členov, jeho širokého sprístupnenia a využitia v celej našej spoločnosti a zlepšenia vzájomnej komunikácie v obore vodárenstva, resp. zásobovania pitnou vodou (zdroje surovej vody, technológie úpravy pitnej vody, hygiena pitnej vody, distribúcia pitnej vody).

Hlavným cieľom činnosti SAVE je:
• odborná výchova
• prenos poznatkov domácej a svetovej vedy do národnej vodárenskej praxe
• spolupráca so štátnymi orgánmi, napr. v prognózovaní trendov vývoja v obore činnosti asociácie, zavádzanie legislatívnych i ďalších opatrení týkajúcich sa poslania a činnosti asociácie
• expertízna, konzultačná a oponentská činnosť
• vydávanie odborných publikácií, organizovanie odborných seminárov, konferencií, kolokvií a ostatných profesijných pracovných stretnutí
• reprezentácia svojich členov v zahraničných združeniach podobného odborného zamerania
• spolupráca so zahraničnými združeniami podobného odborného zamerania
• hájenie a uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a dbanie na profesionalitu práce a dodržovanie odbornej etiky.

Všetky odborné akcie organizované SAVE sú dostupné i ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

SAVE zabezpečuje pre svojich členov informácie o činnosti a aktivitách ostatných slovenských, českých a ďalších zahraničných profesijných združení podobného zamerania.

ORGANY_SAVE

Orgány SAVE

Orgánmi asociácie sú:

• valné zhromaždenie
• výbor asociácie
• revízor
• odborné skupiny
• hospodár

Funkčné obdobie výboru trvá 3 roky a revízora 4 roky. Volí ich valné zhromaždenie.

Spôsob voľby volených orgánov asociácie a postup pri príprave a vykonávaní volieb upravuje volebný poriadok asociácie, schvaľovaný Valným zhromaždením SAVE.

Spôsob konania a rozhodovania Valného zhromaždenia SAVE i volených orgánov asociácie upravuje rokovací poriadok, schvaľovaný valným zhromaždením.

Cena SAVE

Kritéria pre udelenie Ceny SAVE sa pripravujú.

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685

Close Menu