O nás

Nájdite všetky dôležité informácie

Predmet činnosti

Cieľom činnosti Slovenskej asociácie vodárenských expertov (ďalej len SAVE) je združovať odborníkov za účelom odborného rastu, aktivizácie intelektuálneho a tvorivého potenciálu členov, jeho širokého sprístupnenia a využitia v celej našej spoločnosti a zlepšenia vzájomnej komunikácie v obore vodárenstva, resp. zásobovania pitnou vodou (zdroje surovej vody, technológie úpravy pitnej vody, hygiena pitnej vody, distribúcia pitnej vody).

Hlavným cieľom činnosti SAVE je:
• odborná výchova
• prenos poznatkov domácej a svetovej vedy do národnej vodárenskej praxe
• spolupráca so štátnymi orgánmi, napr. v prognózovaní trendov vývoja v obore činnosti asociácie, zavádzanie legislatívnych i ďalších opatrení týkajúcich sa poslania a činnosti asociácie
• expertízna, konzultačná a oponentská činnosť
• vydávanie odborných publikácií, organizovanie odborných seminárov, konferencií, kolokvií a ostatných profesijných pracovných stretnutí
• reprezentácia svojich členov v zahraničných združeniach podobného odborného zamerania
• spolupráca so zahraničnými združeniami podobného odborného zamerania
• hájenie a uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a dbanie na profesionalitu práce a dodržovanie odbornej etiky.

Všetky odborné akcie organizované SAVE sú dostupné i ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

SAVE zabezpečuje pre svojich členov informácie o činnosti a aktivitách ostatných slovenských, českých a ďalších zahraničných profesijných združení podobného zamerania.

ORGANY_SAVE

Orgány SAVE

Orgánmi asociácie sú:

• valné zhromaždenie
• výbor asociácie
• revízor
• odborné skupiny
• hospodár

Funkčné obdobie výboru trvá 3 roky a revízora 4 roky. Volí ich valné zhromaždenie.

Spôsob voľby volených orgánov asociácie a postup pri príprave a vykonávaní volieb upravuje volebný poriadok asociácie, schvaľovaný Valným zhromaždením SAVE.

Spôsob konania a rozhodovania Valného zhromaždenia SAVE i volených orgánov asociácie upravuje rokovací poriadok, schvaľovaný valným zhromaždením.

Cena SAVE

Výbor SAVE vyhlasuje a na základe návrhov komisií pre obhajoby diplomových prác z fakúlt technických univerzít na Slovensku udeľuje každoročne v Súťaži o cenu SAVE za najlepšiu diplomovú prácu  študentom ceny za najlepšie diplomové  práce v oblasti vodárenstva:

  1. cena – 100 €
  2. cena – poukážka na nákup kníh v hodnote 50 €
  3. cena – poukážka na nákup kníh v hodnote 30 €

Cieľom udeľovania cien je motivácia študentov o odbor a ocenenie prínosu ich diplomovej práce. Ceny SAVE môžu získať autori diplomových prác, ktoré sa zaoberajú problematikou zabezpečovania pitnej vody od zachytávania vody v zdrojoch cez technologické spôsoby jej úpravy, akumulácie a dopravy k odberateľom ako aj ďalšími súvisiacimi témami. Pri udeľovaní cien prihliada výbor SAVE na originalitu a aktuálnosť tém diplomových prác, inovatívnosť v prístupoch k riešeniam ako i možnosť využitia výsledkov v praxi.

Výbor SAVE si zároveň uvedomuje dôležitosť vzdelávania študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti vodárenstva. Preto pre nich poskytuje na všetkých akciách, ktoré SAVE organizuje alebo spoluorganizuje (konferencie, semináre) zľavy v rámci konferenčných poplatkov. V prípade záujmu ocenení študenti môžu výsledky diplomovej práce prezentovať (uverejniť) v rámci konferencie (seminára).

Štatút súťaže Cena SAVE (pdf)

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685