Stránka nielen pre vodárenských expertov

Objavte novinky z vodárenského sveta

Voda je najrozšírenejšou látkou a základnou podmienkou života na Zemi. Jej osobitné postavenie vyplýva z funkcií, ktoré nie je schopná plniť žiadna iná kvapalina. Voda je nielen prostredím, v ktorom prebiehajú životné pochody a transportným médiom najrôznejších zlúčenín v bunke a jej okolí, ale je tiež jedným z faktorov fotosyntézy. Význam vody pre ľudský organizmus potvrdzujú fakty, že telo dospelého človeka obsahuje priemerne 72 % vody a telo novorodenca až 82 %.

Prítomnosť civilizácií vo všetkých oblastiach sveta bola v minulosti podmienená existenciou zdrojov vody pre zásobovanie obyvateľov a rozvoj spoločnosti. Dejiny zásobovania pitnou vodou sú teda veľmi staré a na Slovensku spojené najmä s rozvojom ťažobného priemyslu. K najväčšiemu rozmachu v budovaní vodovodov došlo u nás v druhej polovici minulého storočia, a to v dôsledku nárastu spotreby vody. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva, ale aj kvality. Z hľadiska kvality vody je dôležité, že okolo 85 % zdrojov pitnej vody predstavujú podzemné vody, ktoré sú v menšej miere vystavené negatívnym vplyvom znečistenia a sú menej náročné na úpravu ako povrchové vody.

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní nevyvolá ochorenie alebo poruchy zdravia spotrebiteľov a nepredstavuje ani riziko ich vzniku; súčasne je vyhovujúca aj z hľadiska jej senzorických vlastností. Pitná voda, dodávaná verejným vodovodom, musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavky na kvalitu podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Z výsledkov dlhodobého sledovania vody vo vodovodoch u nás vyplýva, že kvalita dodávanej pitnej vody vyhovuje národným aj európskym štandardom po stránke mikrobiologickej, biologickej i fyzikálno-chemickej. Od roku 1995 je však súčasne s poklesom priemernej špecifickej spotreby vody evidovaný aj pokles špecifickej spotreby vody v domácnostiach, ktorá sa pohybuje od roku 2013 pod hranicou 80 l/obyvateľa/deň (podľa krajoch od 62 do 105 l/obyvateľa/deň). Preto dnes patria k najväčším výzvam pri zásobovaní pitnou vodou regionálna rozdielnosť v úrovni zásobovania, klesajúci trend vo výrobe a dopyte po pitnej vode a stúpajúce nároky na jej kvalitu. To stavia vodárenstvo ako odbor, ktorý sa zaoberá zachytávaním, odberom, úpravou, akumuláciou, dopravou a rozvodom vody pre potreby obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pred nové úlohy, ktoré nie je možné riešiť bez spolupráce vedeckých inštitúcií, technických odborníkov z praxe, zástupcov štátnych orgánov atď. Ich výsledkom by malo byť zlepšenie hospodárenia s vodou a zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685