Súhrn dôležitého

Zorientujte sa v problematike

Podzemná voda-zviditeľniť neviditeľné

Svetový deň vody 22. marec je v roku 2022 venovaný podzemnej vode – najvýznamnejšej z kategórie vôd …

Svetový deň vody - 22. marec

Svetový deň vody i v roku 2021 ovplyvňuje pandemická situácia s ochorením COVID-19.

Aktuálne spôsoby úpravy vody v podmienkach PVPS, a.s. Poprad

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad (PVPS, a.s.) je …

Vývoj vodných a vodárenských nádrží na Slovensku

Stavba priehrad sa u nás viaže k obdobiu vývoja banského priemyslu hlavne za účelom získavania zásob …

Kvalita sedimentov vo vodárenských nádržiach na Slovensku

Úvod
Cieľom systematického sledovania kvality sedimentov má byť identifikácia časových zmien prítomných látok v sedimentoch …

Svetový deň vody - 22. marec

Ústredným motívom Svetového dňa vody (ktorý každoročne pripadá na 22. marec) …

Svetový deň vody - 22. marec

22. marec bol schválený za Svetový deň vody na Konferencii OSN o životnom prostredí …

Zásobovanie pitnou vodou na Slovensku

História zásobovania vodou

Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na Zemi. Zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou …

Vplyv vápnika a horčíka na ľudské zdravie

Kvalitná pitná voda okrem toho, že musí spĺňať požiadavky podľa platnej legislatívy, musí obsahovať aj určité množstvo rozpustených minerálnych látok, aby bola zdraviu …

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Cieľom tohto článku je upozorniť na problémy doúpravy vody v domácnosti. Na internete, ako aj prostredníctvom rôznych firiem sa k nám dostávajú informácie …

Vybrané ukazovatele pitnej vody a ich vplyv na zdravie človeka

Pitná voda je základnou podmienkou sociálneho a ekonomického rozvoja každej spoločnosti. Jej dostatočné množstvo a vyhovujúca kvalita, ktorú zdravotnícke predpisy v súčasnosti nazývajú „zdravotnou bezpečnosťou“ sú pre zdravi

Úprava vody - 1. časť História

Úprava vody má bohatú históriu. Existujú záznamy z obdobia 4000 p. n. l., kedy v starovekom Grécku upravovali vodu pre pitné účely tým, že vodu filtrovali …

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685