Webinár 23. 6. 2021

Dňa 23. júna 2021 sa konal on-line seminár venovaný novej Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá vstúpila do platnosti 12. januára 2021.

Proces jej schvaľovania na úrovni EÚ trval od februára 2018, kedy EK predložila členským štátom únie prvý návrh dokumentu. Smernica 2020/2184 vychádza z hodnotenia predchádzajúcej Smernice rady EÚ č. 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rámci programu REFIT a je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Je zároveň výsledkom iniciatívy európskych občanov „Right2Water“, ktorú podporilo viac ako 1,8 milióna občanov a je považovaná za prvú občiansku iniciatívu, ktorá vyústila do predloženia novej legislatívy podľa pravidiel Lisabonskej zmluvy.

Na webinári odzneli prednášky odborníčok a odborníkov, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje skúsenosti, znalosti súvisiace s novou smernicou: Mgr. Daša Gubková (ÚVZ SR Bratislava): Revízia smernice o kvalite pitnej vody – čo máme za sebou, RNDr. Zuzana Valovičová (ÚVZ SR Bratislava): Nové európske požiadavky v oblasti pitnej vody – čo nás čaká,  Ing. Karol Munka, PhD. a kolektív (VÚVH Bratislava): Prístup založený na posúdení rizika a riadení rizika pri zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou a Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH (Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, RÚVZ Poprad): Zmeny v oblasti materiálov určených pre styk s pitnou vodou. V programe bola naplánovaná aj prednáška prof. Ing. J. Ilavského, PhD. (STU Bratislava): Všeobecný pohľad na nové ukazovatele pre pitnú vodu, no vzhľadom na krátkosť času, ktorý bol pre webinár vyhradený, nezostal čas na jej odprednášanie.

Záujem o účasť na webinári prejavilo viac ako 200 účastníkov z celého Slovenska,  a to nielen pracovníci vodárenských spoločností a úradov verejného zdravotníctva, ale aj pracovníci ministerstva zdravotníctva, ministerstva životného prostredia a firiem zaoberajúcich sa vo svojej činnosti pitnou vodou.

V začiatkoch, keď sme sa rozhodli tento webinár pripraviť, sme nepočítali s tak veľkým záujmom, no nakoniec je to pochopiteľné, nakoľko nová smernica sa dotkne všetkých, ktorí sa problematikou pitnej vody zaoberajú. V tento deň nebol priestor pre diskusiu, ktorá takéto podujatia nesmierne obohacuje a dáva im zmysel a preto sme sa rozhodli na jeseň, keď budú snáď aj priaznivejšie  epidemiologické podmienky zorganizovať seminár, v ktorom by bol priestor i na diskusiu k revidovanej smernici o pitnej vode.  

Prednášky, ktoré odzneli na webinári nájdete v pdf formáte na stránke SAVE.

 

Danka Barloková

 

Člen výboru SAVE

Revízia smernice o kvalite pitnej vody čo máme za sebou

Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR

Nové európske požiadavky v oblasti pitnej vody - čo nás čaká?

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR

Prístup založený na posúdení rizika a riadení rizika pri zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou

Karol Munka, Anna Vajíčeková, Monika Karácsonyová, Margita Slovinská, Alena Matis, Stanislava Kecskésová

Zmeny v oblasti materiálov určených na styk s pitnou vodou

Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH, RÚVZ so sídlom v Poprade