Ako sa stať jedným z nás ...

Staňte sa individuálnym alebo korporatívnym členom

Formy a podmienky individuálneho členstva

Individuálne členstvo v SAVE je podmienené splnením požiadaviek kladených na člena, ktoré sú definované v stanovách asociácie a jej organizačnom poriadku. Uchádzač požiada o členstvo písomnou prihláškou, súhlasí sa stanovami asociácie a zaviaže sa ich podaním prihlášky dodržiavať.

Formy individuálneho členstva:
– riadny člen
– pridružený člen

1.0. Kritérium pre získanie individuálneho členstva:

1.1. riadneho členstva – sú preukázateľné výsledky tvorivej práce v obore pôsobnosti asociácie identifikované v prístupných databázach zameraných na publikovanie odborných prác. Dolná hranica pre prijatie je publikovanie aspoň 8 odborných prác v obore pôsobnosti asociácie v odbornej tlači (knihy, časopisy, zborníky konferencií), poprípade odpovedajúce množstvo udelených patentov a/alebo podaných prihlášok vynálezov, štúdií na realizáciu inovácií v praxi alebo realizácií v praxi, resp. ich kombinácie pri zachovaní dolnej hranice ich súčtu.

1.2. pridruženého členstva – sú preukázateľné výsledky tvorivej práce v obore pôsobnosti asociácie identifikované v prístupných databázach zameraných na publikovanie odborných prác. Dolná hranica pre prijatie za pridruženého člena je publikovanie aspoň 4 odborných prác v obore pôsobnosti asociácie v odbornej tlači (knihy, časopisy, zborníky konferencií), poprípade odpovedajúce množstvo udelených patentov a/alebo podaných prihlášok vynálezov, štúdií na realizáciu inovácií v praxi alebo realizácií v praxi, resp. ich kombinácie pri zachovaní dolnej hranice ich súčtu.

Noví riadni členovia sú prijímaní hlasovaním všetkých riadnych členov asociácie pri požiadavke nadpolovičnej väčšiny hlasov.

Pridružené členstvo vzniká prihlásením sa výboru asociácie. Pridružený člen asociácie je informovaný o celej činnosti asociácie, môže sa na ňu v zmysle stanov (3. odst. oddielu 3.5.) obracať a zúčastňovať sa na odborných konaniach asociácie (semináre, prednášky zahraničných odborníkov a. p.). Pridružený člen nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov asociácie.

2.0. Práva člena asociácie:• zúčastňovať sa osobne na celej činnosti asociácie a rozhodovaní o jej záležitostiach, vrátane prístupu ku všetkým dokumentom asociácie
• voliť a byť volený do orgánov asociácie (len riadny člen)
• obracať sa na asociáciu a jej členov so žiadosťou o riešenie profesijných problémov, podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami.

3.0. Povinnosti člena asociácie:• dodržiavať stanovy i ďalšie prijaté dokumenty k pôsobnosti asociácie
• vystupovať v súlade s poslaním a cieľmi asociácie a hájiť a presadzovať jej dobré meno
• platiť príspevok na zabezpečenie práce asociácie schválený valným zhromaždením a aktívne sa podieľať na činnosti asociácie.

4.0. Zánik členstva: vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z asociácie alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí valného zhromaždenia
• úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
• zánikom asociácie
• vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
• vylúčením valným zhromaždením asociácie, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti alebo z iných významných dôvodov.

Prihláška za individuálneho člena Slovenskej asociácie vodárenských expertov.

Podmienky korporatívneho členstva

Korporatívnym členom SAVE sa môže stať právnická (firma, škola, inštitúcia, obec, združenie a pod.) alebo fyzická osoba, ktorá patrí k všeobecne uznávaným v oblasti pôsobnosti asociácie.

1.0. Kritérium pre získanie korporatívneho členstva:

Mieru všeobecnej uznávanosti uchádzača o korporatívne členstvo posudzuje Výbor SAVE na základe materiálov, predložených uchádzačom o korporatívne členstvo. Potrebné je predložiť vyplnenú prihlášku a aspoň dva z nižšie požadovaných materiálov:

• posudky členov SAVE na práce a činnosť uchádzača v oblasti pôsobnosti SAVE
• hodnotenie vodohospodárskych orgánov SR na prevádzkované diela pochádzajúce od uchádzača v oblasti pôsobnosti SAVE
• osvedčenie na technologické celky, vyvinuté a dodávané uchádzačom, osvedčenie o prevádzkovej spôsobilosti a pod. pochádzajúce od medzinárodných inštitúcií, pričom nebudú zohľadňované osvedčenia na jednotlivé technologické alebo strojné časti, ktoré preukázateľne nepochádzajú od uchádzača
• zoznam odborných alebo firemných prezentácií na uznávaných odborných akciách.

Pri prijímaní korporatívneho člena musí Výbor SAVE prihliadať i k celkovému obrazu právnickej alebo fyzickej osoby medzi členmi asociácie tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena asociácie.

Žiadosť o prijatie podáva, súhlas so stanovami SAVE a záväzok ich dodržiavania za korporatívneho člena podpisuje jeho štatutárny zástupca. Uchádzač o korporatívne členstvo musí tiež preukázať, že v radoch svojich spolupracovníkov má aspoň jedného odborníka, ktorý spĺňa kritériá pre individuálne riadne členstvo v SAVE. Tento pracovník má pri hlasovaní za korporatívneho člena platný jeden hlas.

2.0. Práva člena asociácie:

• zúčastňovať sa osobne na celej činnosti asociácie i rozhodovaní o jej záležitostiach, vrátane prístupu ku všetkým dokumentom asociácie
• voliť a byť volený do orgánov asociácie
• obracať sa na asociáciu a jej členov so žiadosťou o riešenie profesijných problémov, podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami.

3.0. Povinnosti člena asociácie:

• dodržiavať stanovy i ďalšie prijaté dokumenty k pôsobnosti asociácie
• vystupovať v súlade s poslaním a cieľmi asociácie a hájiť a presadzovať jej dobré meno
• platiť príspevok na zabezpečenie práce asociácie schválený valným zhromaždením a aktívne sa podieľať na činnosti asociácie.

4.0. Zánik členstva:

• vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z asociácie, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí valného zhromaždenia
• úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
• zánikom asociácie
• vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
• vylúčením valným zhromaždením asociácie, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Prihláška za korporatívneho člena Slovenskej asociácie vodárenských expertov.

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685