Cesty a kľučky

Aktuality zo sveta paragrafov

XLIII. ročník konferencie

s medzinárodnou účasťou

27. – 28. 5. 2020

Bratislava

Konferencia

3. pokračovanie

29. – 30. 4. 2020

Hotel Atrium

Nový Smokovec

Platné právne predpisy

Problematika pitnej vody je obsiahnutá v zdravotníckych právnych predpisoch a v právnych predpisoch rezortu životného prostredia.

Právna úprava v rezorte zdravotníctva:

zákon č. 355/2007 Z. z. o rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základný právny predpis, ktorý definuje pitnú vodu, požiadavky na jej zdravotnú bezpečnosť a určuje základné pravidlá jej monitorovania a vydávania výnimiek; predpis ustanovuje povinnosti dodávateľov pitnej vody a osôb, ktoré svojou činnosťou môžu ovplyvniť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť dodávanej pitnej vody a upravuje oblasť výrobkov určených na styk s pitnou vodou; zákonom je definovaná pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva v oblasti pitnej vody,

• vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou – definuje ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty, rozsah, početnosť a kritéria odberov, metódy analýz vzoriek pitnej vody, náležitosti programu monitorovania kvality pitnej vody a základné princípy hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

• zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov – základný právny predpis, ktorý komplexne upravuje problematiku radiačnej ochrany vrátane požiadaviek na obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody. Povinnosti dodávateľov pitnej vody z hľadiska radiačnej ochrany zákon sú ustanovené v § 136 zákona,

• vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody – upravuje podrobnosti rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, ich kontrolu, početnosť odberov vzoriek pitnej vody, postup stanovenia, kritéria pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu, kritériá pre rozšírenú neistotu a nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt. Zároveň upravuje kritéria kontroly kvality pitnej vody a program monitorovania,

• vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou – je vykonávacím predpisom zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou, spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti migračního protokolu; vyhláška obsahuje aj doložku vzájomného uznávania výrobkov určených na styk s pitnou vodou.

Vo vyššie uvedených predpisoch sú úplne prebraté platné európske smernice v oblasti pitnej vody:

• Smernica Rady EÚ č. 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu,

• Smernica Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu.

• Smernica Komisie (EÚ) č. 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II s III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Právna úprava v rezorte životného prostredia:

• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – základný právny predpis, ktorý vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine; zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd; účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd; manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek; znižovanie nepriaznivých účinkov povodí a sucha; zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb; upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností,

• zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základný právny predpis, ktorý upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch – ustanovuje požiadavky na kvalitu surovej vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu; spôsob a početnosť meraní hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality vody; kategórie jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu; sledované ukazovatele, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýzy a spôsob odovzdávania ich výsledkov; početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov pitnej vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – ustanovuje podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií – obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všetkých zariadení vlastníka verejného vodovodu, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a jeho jednotlivých objektov a zariadení a zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií – upravuje podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov vrátane úpravne vody a verejných kanalizácií vrátane čistiarne odpadových vôd,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 209/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvo vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody – ustanovuje podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, smerné čísla spotreby vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní – ustanovuje postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie, ktorý vychádza z posúdenia súladu súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií s technickými a špecifickými požiadavkami, so slovenskými technickými normami na základe analýzy ich stavebného stavu, kapacity a environmentálneho vplyvu,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií – ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných

Aktuálne dianie

I. Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Vo februári 2018 predložila Európska komisia členským štátom Európskej únie Návrh novej smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie Smernice rady EÚ č. 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu). Revízia smernice je výsledkom iniciatívy európskych občanov „Right2Water“, ktorú podporilo viac ako 1,8 milióna občanov. Right2Water je prvou občianskou iniciatívou ktorá vyústila do predloženia novej legislatívy podľa pravidiel Lisabonskej zmluvy. Návrh tiež odráža záväzok EÚ dosahovať ciele Agendy 2030 a podporuje trvalo udržateľné hospodárenie s pitnou vodou s cieľom znížiť spotrebu balenej vody.

Návrh prepája smernicu s existujúcimi právnymi predpismi EÚ v oblasti vody, najmä s Rámcovou smernicou o vode. Pre dosiahnutie základného cieľa – ochrany zdravia ustanovuje požiadavky v oblasti prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu (s dôrazom na zraniteľné a marginalizované skupiny), minimálne normy kvality pitnej vody, požiadavky na jej monitorovanie, podávanie správ, nápravné opatrenia ako aj na informovanie obyvateľov, ktoré by mali viesť k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov k používaniu pitnej vody z vodovodov. Smernica povinne zavádza princípy rizikovej analýzy pri zásobovaní pre všetkých dodávateľov pitnej vody. Okrem toho sa pri posúdení rizík zameriava aj na riziká z vodných útvarov využívaných na odber vody a na posúdenie rizík z domových rozvodov.

Predložený návrh novej smernice je v porovnaní s platnou smernicou komplexnejší a širší a na Slovensku zasahuje do kompetencií viacerých rezortov. Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR sa v spolupráci s MŽP SR aktívne zúčastňujú rokovaní pracovnej skupiny WPE (Pracovná skupina pre životné prostredie) v Bruseli, kde majú zástupcovia členských štátov EÚ možnosť vyjadriť svoje pripomienky k návrhu nového predpisu. Predpokladá sa, že nová smernice pre pitnú vodu bude prijatá v priebehu roka 2019.

II. Programy monitorovania pitnej vody

Legislatívnou úpravou v oblasti pitnej vody, ktorá vstúpila do platnosti dňa 15. 10. 2017 bola jej dodávateľom zavedená pri zásobovaní pitnou vodou povinnosť vypracovať Program monitorovania. Povinnosť sa vzťahuje teda nielen na prevádzkovateľov verejných vodovodov, ale aj na subjekty, ktoré využívajú pitnú vodu z vlastného zdroja (studne) v rámci svojej podnikateľskej činnosti resp. vo verejnom záujme. V týchto prípadoch (ktoré sa z hygienického hľadiska považujú za významné) sa povinnosť vzťahuje na všetky subjekty, bez ohľadu na počet zásobovaných obyvateľov.

Povinnosť vypracovať programy monitorovania a termíny pre ich predloženie príslušným orgánom verejného zdravotníctva (regionálnym úradom verejného zdravotníctva ) ustanovujú dodávateľom pitnej vody § 17 ods. 3, § 17a ods. 2 a § 63h zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade verejných vodovodov tiež § 13 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Podrobnosti programov určuje vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Dodávatelia pitnej vody sú povinní vypracovať a predložiť programy regionálnym úradom verejného zdravotníctva do konca roku 2018.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v júli 2017 nezáväzný materiál Príručka pre vytvorenie programov monitorovania, ktorý je určený dodávateľom pitnej vody ako pomôcka pri vytváraní programov monitorovania kvality pitnej vody.

Materiál je voľne dostupný na webovej stránke:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=213&Itemid=65.

III. Nový návrh zákona o verejných vodovodoch

Dňa 29.6.2018 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona navrhuje upraviť kompetencie pre okresné úrady v sídle kraja v rámci dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, precizuje práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, resp. ich dopĺňa. Obsahuje i legislatívno-technické zmeny, ktoré si vyžiadala prax od poslednej novelizácie zákona v roku 2009.

Stav legislatívneho procesu a aktuálne informácie sú dostupné na:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-417.

IV. Nové hygienické predpisy pre pitnú vodu

K 1. aprílu 2018 nadobudli účinnosť:

novela zákona č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 87/2018 Z. (ďalej len „zákon č. 355/2017 Z. z.“) a

novela vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).

Súčasne vstúpili do platnosti:

nový zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

nová vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

Zmeny v právnych predpisov súvisia s prijatím zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov a komplexným vyňatím problematiky radiačnej ochrany zo zákona č. 355/2017 Z. z. Zároveň bola problematika rádiologických ukazovateľov v pitnej vode v súvislosti s uvedenou právnou úpravou vyňatá aj z vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2017 Z. z. Problematika rádiologických ukazovateľov v pitnej vode je zahrnutá vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Zvolenská 27
821 09 Bratislava – Ružinov

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685

Close Menu