Cesty a kľučky

Aktuality zo sveta paragrafov

Platné právne predpisy

Problematika pitnej vody je obsiahnutá v zdravotníckych právnych predpisoch a v právnych predpisoch rezortu životného prostredia.

Právna úprava v rezorte zdravotníctva:

zákon č. 355/2007 Z. z. o rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základný právny predpis, ktorý definuje pitnú vodu, požiadavky na jej zdravotnú bezpečnosť a určuje základné pravidlá jej monitorovania a vydávania výnimiek; predpis ustanovuje povinnosti dodávateľov pitnej vody a osôb, ktoré svojou činnosťou môžu ovplyvniť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť dodávanej pitnej vody a upravuje oblasť výrobkov určených na styk s pitnou vodou; zákonom je definovaná pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva v oblasti pitnej vody,

• vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou – definuje ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty, rozsah, početnosť a kritéria odberov, metódy analýz vzoriek pitnej vody, náležitosti programu monitorovania kvality pitnej vody a základné princípy hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

• zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov – základný právny predpis, ktorý komplexne upravuje problematiku radiačnej ochrany vrátane požiadaviek na obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody. Povinnosti dodávateľov pitnej vody z hľadiska radiačnej ochrany zákon sú ustanovené v § 136 zákona,

• vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody – upravuje podrobnosti rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, ich kontrolu, početnosť odberov vzoriek pitnej vody, postup stanovenia, kritéria pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu, kritériá pre rozšírenú neistotu a nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt. Zároveň upravuje kritéria kontroly kvality pitnej vody a program monitorovania,

• vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou – je vykonávacím predpisom zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou, spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti migračního protokolu; vyhláška obsahuje aj doložku vzájomného uznávania výrobkov určených na styk s pitnou vodou.

Právna úprava v rezorte životného prostredia:

• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – základný právny predpis, ktorý vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine; zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd; účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd; manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek; znižovanie nepriaznivých účinkov povodí a sucha; zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb; upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností,

• zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základný právny predpis, ktorý upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch – ustanovuje požiadavky na kvalitu surovej vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu; spôsob a početnosť meraní hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality vody; kategórie jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu; sledované ukazovatele, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýzy a spôsob odovzdávania ich výsledkov; početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov pitnej vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – ustanovuje podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií – obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všetkých zariadení vlastníka verejného vodovodu, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a jeho jednotlivých objektov a zariadení a zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií – upravuje podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov vrátane úpravne vody a verejných kanalizácií vrátane čistiarne odpadových vôd,

 vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvo vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody – ustanovuje podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, smerné čísla spotreby vody,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní – ustanovuje postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie, ktorý vychádza z posúdenia súladu súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií s technickými a špecifickými požiadavkami, so slovenskými technickými normami na základe analýzy ich stavebného stavu, kapacity a environmentálneho vplyvu,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií – ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných

Vo vyššie uvedených predpisoch sú úplne prebraté platné európske smernice v oblasti pitnej vody:

• Smernica Rady EÚ č. 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu,

• Smernica Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu.

• Smernica Komisie (EÚ) č. 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II s III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Doplňujúce právne predpisy sú:

Aktuálne dianie

I. Nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

12. januára 2021 vstúpila publikovaním v Úradnom vestníku EÚ do platnosti nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184, ďalej len „Smernica 2020/2184“). Proces jej schvaľovania na úrovni EÚ trval od februára 2018, kedy EK predložila členským štátom únie prvý návrh dokumentu pod názvom Návrh novej smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu – prepracované znenie Smernice rady EÚ č. 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Smernica 2020/2184 vychádza z hodnotenia Smernice rady EÚ č. 98/83/ES v rámci programu REFIT a je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Je zároveň výsledkom iniciatívy európskych občanov „Right2Water“, ktorú podporilo viac ako 1,8 milióna občanov a je považovaná za prvú občianskou iniciatívu, ktorá vyústila do predloženia novej legislatívy podľa pravidiel Lisabonskej zmluvy. Smernica zároveň odráža záväzok EÚ dosahovať ciele Agendy 2030 a podporuje trvalo udržateľné hospodárenie s pitnou vodou s cieľom znížiť spotrebu balenej vody. 

Nová smernica je prepojená s existujúcimi právnymi predpismi EÚ v oblasti vody, najmä s Rámcovou smernicou o vode. Pre dosiahnutie základného cieľa – ochrany zdravia ustanovuje požiadavky v oblasti prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu (s dôrazom na zraniteľné a marginalizované skupiny), minimálne požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej monitorovanie, podávanie správ, nápravné opatrenia ako aj na informovanie obyvateľov, ktoré by mali viesť k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov k používaniu pitnej vody z vodovodov. Povinne zavádza princípy rizikovej analýzy pri zásobovaní pre dodávateľov pitnej vody. Pri posúdení rizík sa zameriava aj na riziká z vodných útvarov využívaných na odber vody a na posúdenie rizík z domových rozvodov.

Členským štátom EÚ bolo pre zapracovanie požiadaviek Smernice 2020/2184 do národných právnych predpisov poskytnuté 2-ročné transpozičné obdobie. Gestorom transpozície do legislatívnych predpisov na Slovensku je MZ SR; spolugestorom je MŽP SR. Vzhľadom na široký záber novej smernice bude potrebné pre plné zapracovanie jej požiadaviek pristúpiť v obidvoch rezortoch k novelizácii viacerých právnych predpisov. Predpokladá sa, že návrhy na novely predpisov budú predložené do legislatívneho procesu najneskôr do 12 mesiacov.

II. Novela zákona o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách

Dňa 15. marca 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 66/2021 Z. z. z 28. januára 2021,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom je zamedziť prevodu verejných vodovodov a verejných kanalizácií do súkromných rúk; uvedená infraštruktúra by tak mala zostať v budúcnosti vo verejnom vlastníctve a byť predmetom verejného záujmu.

Majetkovú účasť samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie bude možné previesť len na „právnickú osobu zriadenú podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov), na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú iba obce alebo združenia obcí“ alebo na „samosprávny kraj či obec v rámci územnej pôsobnosti právnickej osoby“. Právnickou osobou sú v tomto prípade napríklad veľké vodárenské spoločnosti

III. Požiadavky na kontrolu pesticídov v pitnej vode

Pesticídy predstavujú širokú škálu chemických látok určených najmä na ochranu rastlín a na ničenie alebo reguláciu škodlivých organizmov a ich prítomnosť v pitnej vode musí byť vzhľadom k nežiaducim účinkom na ľudské zdravie sledovaná.

Platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  sa vyšetrujú (aj v súlade s európskymi požiadavkami na kontrolu pitnej vody), ale neurčuje presne, ktoré pesticídne látky je v pitnej vode potrebné sledovať; ustanovuje len všeobecne požiadavku na ich sledovanie na základe pravdepodobnosti ich výskytu. Za pesticídy sa pritom pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, rodenticídy, slimicídy, príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu) a ich relevantné metabolity.

Vzhľadom na rôzne prístupy ku kontrole pesticídnych látok dodávateľmi pitnej vody zverejnil ÚVZ SR v januári 2019  Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch, ktorý bližšie upravuje problematiku postupu pri kontrole a potvrdení výskytu pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode. Prílohou postupu je aj prvý celonárodný odporúčaný Zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov, vypracovaný v spolupráci s MŽP SR, MPRV SR a ich odbornými inštitúciami. Pre aktualizáciu dokumentov bola MZ SR zriadená medzirezortná Pracovná skupina pre aktualizáciu zoznamu pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov.

Vo februári 2019 ďalej ÚVZ SR Rozhodnutím pre vybrané nerelevantné metabolity pesticídov určil limitné hodnoty pre 9 vybraných nerelevantných metabolitoch pesticídov, prítomnosť ktorých v pitnej vode resp. v zdrojoch u nás bola zistená alebo ju možno predpokladať. Limity pre nerelevantné metabolity pesticídov nie sú v súčasnosti (na rozdiel od limitu pre relevantné metabolity, ktorý je rovnaký ako pre účinnú látku 0,1 μg/l) určené na národnej ani európskej úrovni a štáty pri jej určovaní postupujú individuálne. Vo všeobecnosti sa koncentrácia nerelevantných metabolitov do 0,75 μg/l považuje vo vode za akceptovateľnú, ak nie je významný príjem z iných zdrojov, metabolit má nižšie biologické účinky ako účinná látka, nie je definovaný ako genotoxický a toxický. Pre koncentráciu nerelevantného metabolitu pesticídu nad 0,75 μg/l je potrebné uplatňovať individuálny limit podľa konkrétnej situácie, pričom jeho koncentrácia by nemala presiahnuť hodnotu 10 μg/l.

Podrobnejšie informácie a dokumenty sú dostupné na:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3715:pesticidy-v-pitnej-vode&catid=226:pesticidy-v-pitnej-vode

Korporatívni členovia

SAVE – združenie odborníkov v oblasti zásobovania pitnou vodou, hospodárenia s vodou a jej ochranou …

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory, Slovenská republika

e-mail: info@savesk.sk
www.savesk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. účtu: 1426298005
IBAN: SK5411110000001426298005
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 50644319
DIČ: 2120495685