Zásobovanie pitnou vodou na Slovensku

História zásobovania vodou

Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na Zemi. Zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi patrí k najdôležitejším a zároveň technicky najzložitejším spôsobom využívania vodárenských zdrojov...

... viac

Vplyv vápnika a horčíka na ľudské zdravie

Kvalitná pitná voda okrem toho, že musí spĺňať požiadavky podľa platnej legislatívy, musí obsahovať aj určité množstvo rozpustených minerálnych látok, aby bola zdraviu prospešná. Pre túto vlastnosť vody sa používa špecifický výraz „biologická hodnota pitnej vody“...

... viac

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Cieľom tohto článku je upozorniť na problémy doúpravy vody v domácnosti. Na internete, ako aj prostredníctvom rôznych firiem sa k nám dostávajú informácie o „stopercentne účinných“ spôsoboch, ako znižovať obsah ťažkých kovov, ropných látok, fenolov, chlórovaných uhľovodíkov, pesticídov, dusičnanov, aktívneho chlóru, ...

... viac

Vybrané ukazovatele pitnej vody a ich vplyv na zdravie človeka

Pitná voda je základnou podmienkou sociálneho a ekonomického rozvoja každej spoločnosti. Jej dostatočné množstvo a vyhovujúca kvalita, ktorú zdravotnícke predpisy v súčasnosti nazývajú „zdravotnou bezpečnosťou“ sú pre zdravie každého jedinca nevyhnutné ...

... viac

Úprava vody - 1. časť História

Úprava vody má bohatú históriu. Existujú záznamy z obdobia 4000 p. n. l., kedy v starovekom Grécku upravovali vodu pre pitné účely tým, že vodu filtrovali ...

... viac