Slovenská asociácia vodárenských expertov

 

Cieľom činnosti Slovenskej asociácie vodárenských expertov je združovať odborníkov za účelom odborného rastu, aktivizácie intelektuálneho a tvorivého potenciálu členov, jeho širokého sprístupnenia a využitia v celej našej spoločnosti a zlepšenia vzájomnej komunikácie v obore vodárenstva, resp. zásobovania pitnou vodou (zdroje surovej vody, technológie úpravy pitnej vody, hygiena pitnej vody, distribúcia pitnej vody).

 

Vznik SAVE sa odvíja od vzniku a fungovania Československé asociace vodárenských expertů (ďalej len ČSAVE), ktorá vznikla na základe českého zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a bola registrovaná na Ministerstve vnitra dňa 30.9.1991. V súvislosti so zmenami v českej legislatíve (zákon č. 89/2012 Sb. zo dňa 3.2.2012 „občanský zákoník“ a  zmeny pre občianske združenia súvisiace s novelou zákona, účinnou od 1.1.2014) musela ČSAVE, aby mohla ďalej pokračovať vo svojej činnosti, do konca roku 2016 splniť podmienky nového zákona a transformovať sa na spolok. Vzhľadom na komplikovanosť prechodu na novú formu sa ČSAVE dohodla na rokovaní s Asociáciou pre vodu ČR (ďalej len CzWA) o fúzii. ČSAVE tým zanikla ako samostatná organizácia. Valná hromada ČSAVE na rokovaní 30.11.2016 odsúhlasila fúziu ČSAVE a CzWA. K 1.1.2017 boli na základe uskutočnenej fúzie zaradení všetci členovia Československé asociace vodárenských expertů do odbornej skupiny „Vodárenství a povrchové vody“.

 

Nadväzne na vyššie uvedené zmeny sa skupina členov ČSAVE zo Slovenska spolu s ďalšími odborníkmi, pôsobiacimi v oblasti vodárenstva a zásobovania pitnou vodou, rozhodla na Slovensku založiť Slovenskú asociáciu vodárenských expertov (ďalej len SAVE). Okrem už vyššie uvedených cieľov pôsobnosti asociácie je snahou zakladateľov priblížiť aktivity v oblasti vodárenstva širšiemu okruhu odborníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na Valnom zhromaždení SAVE dňa 10.11.2016 bol zvolený výbor asociácie a odsúhlasené základné dokumenty. Stanovy SAVE boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 25.1.2017.

 

na začiatok stránky

 

Predmet činnosti

 

Cieľom činnosti Slovenskej asociácie vodárenských expertov (ďalej len SAVE) je združovať odborníkov za účelom odborného rastu, aktivizácie intelektuálneho a tvorivého potenciálu členov, jeho širokého sprístupnenia a využitia v celej našej spoločnosti a zlepšenia vzájomnej komunikácie v obore vodárenstva, resp. zásobovania pitnou vodou (zdroje surovej vody, technológie úpravy pitnej vody, hygiena pitnej vody, distribúcia pitnej vody).

 

Hlavným cieľom činnosti SAVE je:

• odborná výchova

• prenos poznatkov domácej a svetovej vedy do národnej vodárenskej praxe

• spolupráca so štátnymi orgánmi, napr. v prognózovaní trendov vývoja v obore činnosti asociácie, zavádzanie legislatívnych i ďalších opatrení týkajúcich sa poslania a činnosti asociácie

• expertízna, konzultačná a oponentská činnosť

• vydávanie odborných publikácií, organizovanie odborných seminárov, konferencií, kolokvií a ostatných profesijných pracovných stretnutí

• reprezentácia svojich členov v zahraničných združeniach podobného odborného zamerania

• spolupráca so zahraničnými združeniami podobného odborného zamerania

• hájenie a uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a dbanie na profesionalitu práce a dodržovanie odbornej etiky.

 

Všetky odborné akcie organizované SAVE sú dostupné i ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

 

SAVE zabezpečuje pre svojich členov informácie o činnosti a aktivitách ostatných slovenských, českých a ďalších zahraničných profesijných združení podobného zamerania.

 

na začiatok stránky

Orgány SAVE

 

Orgánmi asociácie sú:

• valné zhromaždenie

• výbor asociácie

• revízor

• odborné skupiny

• hospodár

 

Funkčné obdobie výboru trvá 3 roky a revízora 4 roky. Volí ich valné zhromaždenie.

Spôsob voľby volených orgánov asociácie a postup pri príprave a vykonávaní volieb upravuje volebný poriadok asociácie, schvaľovaný Valným zhromaždením SAVE.

Spôsob konania a rozhodovania Valného zhromaždenia SAVE i volených orgánov asociácie upravuje rokovací poriadok, schvaľovaný valným zhromaždením.

 

na začiatok stránky

Základné dokumenty

 

Stanovy (PDF)

Organizačný poriadok (PDF)

Volebný poriadok (PDF)

Rokovací poriadok (PDF)

 

na začiatok stránky

Cena SAVE

 

Kritéria pre udelenie Ceny SAVE sa pripravujú.

 

na začiatok stránky